dilluns, 9 de maig del 2011

DECLARACIÓ UNITÀRIA

Declaració unitària
“Pel futur de l’educació pública a Catalunya”
Les entitats i organitzacions sotasignants, totes elles vinculades a la societat i a
l’educació del nostre país, volem manifestar la nostra preocupació per la
situació de l’educació pública davant les retallades de pressupostos que
planteja el Govern.
En la situació actual de greu crisi econòmica, les polítiques que vagin en
detriment de tots els serveis públics provoquen que el pes de la crisi recaigui
sobre les esquenes dels sectors més desafavorits. En moments que l’increment
de l’atur i la precarietat laboral fa que moltes famílies pateixin el risc d’exclusió
social, els serveis públics han de ser la garantia per mantenir la dignitat i
contribuir a la igualtat d’oportunitats en la vida de totes les persones.
En aquest context pensem que l’atenció al centre, a l’aula, i - el que és més
important - a l’alumnat ha de ser prioritària en la inversió pública. En un
moment en què el concepte d’educació al llarg de la vida s’està instaurant com
a imprescindible, cal fer efectiu el dret a l’educació des de l’educació infantil de
primer cicle a tota la resta d’etapes educatives. Tenint en compte la necessitat
actual de facilitar que molts joves puguin reintegrar-se al sistema educatiu i no
abandonar prematurament els estudis, cal una planificació i una oferta pública
adequades i suficients per atendre tota la demanda.
Els darrers anys, el Govern de la Generalitat de Catalunya ve realitzant
retallades que incideixen en l’atenció a l’alumnat, els centres, els professionals i
els serveis educatius; en definitiva, en tota la comunitat i, el que és més
important, acaben per incidir en la qualitat educativa.
L’educació és la millor eina que tenim per superar l’actual situació de crisi
econòmica i social i, l’educació pública, l’única que pot garantir la cohesió
social, els valors de solidaritat, no discriminació –per raó de nivell social, sexe,
llengua, creença o cultura- i la igualtat d’oportunitats d’infants, joves i ciutadania
en general.
Emplacem, doncs, al Govern de Catalunya i al Departament d’Ensenyament,
perquè prengui decisions per al desenvolupament d’un seguit d’accions i
mesures encaminades a consolidar l’educació pública de qualitat com un dret
de tota la ciutadania del nostre país. Manifestem la nostra voluntat i el nostre
compromís de treballar per contribuir a la millora i a l’enfortiment de l’educació
pública fent arribar aquelles mesures concretes que creiem necessàries en
aquests moments i a fer propostes per a fer-les possible.
Per què això sigui possible, cal dotar del valor que es meriex i fomentar la
coresponsabilitat del professorat, les famílies, l’alumnat, l’administració local i
l’entorn del centre afavorint, de manera especial, la conciliació de la vida
laboral de les famílies amb el ritme i el funcionament dels centres educatius.
Per tal de materialitzar totes aquestes mesures, les entitats treballarem en el
marc dels òrgans institucionals on som presents però, alhora, fem una crida a
tota la ciutadania i a la societat civil del nostre país a adherir-se i implicar-se en
la defensa de l’educació pública.
Sabem que això només serà possible amb la participació i consens de tothom.
EN DEFENSA DE L’EDUCACIÓ I DELS SERVEIS PÚBLICS
ATUREM LES RETALLADES
Barcelona, 5 de maig de 2011
Per tal de fer possible una educació pública de qualitat, equitativa i democràtica
proposem al Govern de la Generalitat i al Departament d’Ensenyament les
següents mesures:
1- Aturar totes les retallades efectuades i anunciades pel Departament
d’Ensenyament.
2. Augmentar la inversió en educació, recomanada per tots els
organismes internacionals, al 6% del PIB.
3- Fomentar la participació i els acords de la comunitat educativa, social
i amb les administracions locals a l’hora del desplegament de les
mesures que pugui prendre el Departament d’Ensenyament.
4. Frenar el desenvolupament de la gestió privada en els serveis
complementaris i de reforç de l’educació.
5- Garantir una ràtio mestres-alumnes adequada per a una educació de
qualitat i fer-la efectiva amb les plantilles necessàries.
6- Que els centres disposin d’unes infraestructures i espais dignes per
fer la seva tasca i d’unes dotacions pressupostàries que permetin fer
front a les seves despeses de funcionament.
7- Assegurar les places públiques suficients per atendre la població
escolar a totes les etapes educatives des de l’educació infantil de primer
cicle, garantint els recursos compromesos amb els municipis.
8- Obrir el sistema educatiu a les persones que provenen de l’atur o
necessiten una formació complementària, ampliant l’oferta pública de la
formació professional, , els programes de qualificació professional inicial,
la formació de persones adultes, el batxillerat i la universitat.
9- Acordar un Decret de Matriculació que permeti una igualtat
d’oportunitats reals i no impliqui cap mena de desigualtat en l’accés als
centres educatius sostinguts amb fons públics. I, en paral·lel, elaborar un
pla concret decidit, coordinat i acordat contra la segregació escolar.
10- Fer un especial esforç, tant d'inversions com de recursos, en aquells
entorns on les condicions socioeconòmiques són més desafavorides.
11- Assegurar una gestió democràtica i participativa en els centres
públics educatius.
12- Que la situació actual no suposi més desigualtat ni entre l’alumnat, ni
entre centres sostinguts amb fons públics.
El desig de treballar per a una educació pública de qualitat a Catalunya
ens fa adreçar-nos al President de la Generalitat i a la Consellera
d’Ensenyament per obrir la Taula amb la Comunitat Educativa i poder
parlar amb rigor i seriositat de la situació actual i de les perspectives de
futur, tal com va apuntar el Molt Honorable Sr. Mas a principis del seu
nomenament.
Barcelona, 5 de maig de 2011
Associació d’Estudiants Progressistes (AEP)
Associació de Joves Estudiants de Catalunya (AJEC)
Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya
(FAPAC)
Federació d’Associacions de Pares d’Alumnes d’Educació Secundària
(FAPAES)
Federació d’Ensenyament de CCOO
FETE-UGT
USTEC-STEs
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC)
Associació de Mestres Rosa Sensat (AMRS)
Observatori Internacional de la Professió Docent (OBIPD)

NOVA COMISSIÓ FAMILIA-ESCOLA

Us presentem la nova comissió Família-Escola !!  Aquesta comissió mixta, que es composa per membres de l’AFA i membres de l'escola, té p...